Ban Quản lý Dự án Xây dựng ĐHQG-HCM hoạt động theo mô hình Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) ban hành Quyết định số 881/QĐ-ĐHQG ngày 10/7/2019 phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng trực thuộc ĐHQG-HCM. Theo đó, Ban Quản lý Dự án Xây dựng ĐHQG-HCM sẽ hoạt động theo mô hình Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực.

ĐHQG-HCM phê duyệt Đề án theo quy định tại Luật Xây dựng năm 2014, Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 59/2015/NĐ-CP. Đề án giúp ĐHQG-HCM xây dựng bộ máy hoạt động thống nhất, gọn nhe, hiệu quả, giảm mạnh đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ; giúp ĐHQG-HCM có sự chỉ đạo thống nhất, có kế hoạch nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn khu đô thị ĐHQG-HCM.

Trước đây, cơ cấu tổ chức quản lý dự án xây dựng của ĐHQG-HCM gồm Ban QLDAXD ĐHQG-HCM và các Ban QLDAXD các trường, đơn vị thành viên (Ban QLDAXD thành phần). Sau khi Đề án được phê duyệt, ĐHQG-HCM chỉ còn Ban QLDAXD ĐHQG-HCM, các Ban QLDAXD thành phần sẽ dần giải thể theo kế hoạch.

Với mô hình Ban QLDA ĐTXD khu vực, Ban QLDAXD ĐHQG-HCM sẽ có thêm chức năng nhận ủy thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu; tham gia hoạt động tư vấn đầu tư, xây dựng (quản lý dự án, lập dự án, thiết kế, giám sát,…) cho các dự án khác trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao, có đủ điều kiện về năng lực thực hiện. Đây sẽ là thử thách đối với Ban QLDAXD ĐHQG-HCM trong vai trò mới nhưng cũng là cơ hội để Ban QLDAXD ĐHQG-HCM hoàn thiện năng lực, cơ cấu tổ chức; dần khẳng định sự chuyên nghiệp trong công tác, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; củng cố vai trò, vị trí của đơn vị trong hệ thống ĐHQG-HCM.

ĐHQG-HCM cũng đã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDAXD trực thuộc ĐHQG-HCM (Quyết định 882/QĐ-ĐHQG ngày 10/7/2019) thay thế Quy định tạm thời về Quản lý Dự án đầu tư xây dựng trong ĐHQG-HCM ban hành theo quyết định 529/QĐ/ĐHQG/TCCB ngày 13/11/2002.