Ban Quản lý Dự án Xây dựng Đại học Quốc gia Tp.HCM (ĐHQG-HCM) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc ĐHQG-HCM, được thành lập theo Quyết định số 14/QĐ/ĐHQG/TCCB ngày 08/01/2002 của ĐHQG-HCM.

Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Construction Project Management Unit of Vietnam National University Ho Chi Minh City. Viết tắt là: CPMU-VNUHCM.

Trụ sở chính: Nhà điều hành ĐHQG-HCM, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Ban Quản lý Dự án Xây dựng ĐHQG-HCM có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại để hoạt động theo quy định của pháp luật. Trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Dự án Xây dựng chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trực tiếp của Ban Giám đốc ĐHQG-HCM.

Ban Quản lý Dự án Xây dựng ĐHQG-HCM hiện đang hoạt động theo mô hình Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực, có các chức năng sau:

  • Làm chủ đầu tư một số dự án, hạng mục công trình sử dụng chung trong khuôn viên đô thị ĐHQG-HCM sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách do ĐHQG-HCM giao.
  • Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.
  • Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.
  • Tổ chức quản lý các dự án thành phần do mình làm chủ đầu tư và nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ủy thác quản lý dự án cho các chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ điều kiện năng lực để thực hiện theo quy định của pháp luật.
  • Thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình phù hợp với năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật.
  • Tham gia hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng (quản lý dự án, lập dự án, thiết kế, giám sát,…) cho các dự án khác trên cơ sở bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ quản lý dự án được giao, có đủ điều kiện về năng lực thực hiện.
  • Bàn giao công trình hoàn thành cho đơn vị quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu người quyết định đầu tư.
  • Giúp ĐHQG-HCM thực hiện một số nhiệm vụ đầu tư phát triển đô thị trong khu vực ĐHQG-HCM, bao gồm: giám sát quá trình đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; đảm bảo sự kết nối đồng bộ và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án thành phần trong giai đoạn đầu tư xây dựng; trực tiếp thực hiện các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước được ĐHQG-HCM giao liên quan đến công tác phát triển đô thị; thực hiện một số nhiệm vụ chức năng khác về triển khai khu vực phát triển đô thị được ĐHQG-HCM giao.
  • Thực hiện các nhiệm vụ, chức năng khác do ĐHQG-HCM giao.

Ban Quản lý Dự án Xây dựng Đại học Quốc gia TP. HCM